Herbert Simon (1916-2001)

Bounded rationality

Bounded rationality is the idea that in decision making, rationality of individuals is limited by the information they have, the cognitive limitations of their minds, and the finite amount of time they have to make a decision. It was proposed by Herbert Simon as an alternative basis for the mathematical modeling of decision making, as used in economics and related disciplines; it complements rationality as optimization, which views decision making as a fully rational process of finding an optimal choice given the information available.

Another way to look at bounded rationality is that, because decision-makers lack the ability and resources to arrive at the optimal solution, they instead apply their rationality only after having greatly simplified the choices available. Thus the decision-maker is a satisficer, one seeking a satisfactory solution rather than the optimal one. Simon used the analogy of a pair of scissors, where one blade is the “cognitive limitations” of actual humans and the other the “structures of the environment”; minds with limited cognitive resources can thus be successful by exploiting pre-existing structure and regularity in the environment.

Some models of human behavior in the social sciences assume that humans can be reasonably approximated or described as “rational” entities (see for example rational choice theory). Many economics models assume that people are on average rational, and can in large enough quantities be approximated to act according to their preferences. The concept of bounded rationality revises this assumption to account for the fact that perfectly rational decisions are often not feasible in practice due to the finite computational resources available for making them. (Wikipedia)

The theory in a nutshell: http://www.businessmate.org/Article.php?ArtikelId=227

Advertisements

Európai munkanélküliség a múlt század végén

(Földes Károly:

Az európai munkanélküliség tényei és összefüggései. Tanulmányrészlet, 1999.)

1. Kiinduló helyzetfelmérés

Bevezető tájékozódásra alkalmasnak látszik a tárgy mértékrendjeinek, mennyiségi viszonyainak tanulmányozása. Ehhez az EU-térség mellett két nagyobb és két közepes lélekszámú tengerentúli ország mutatóit használom fel. (USA, Kanada, Japán, Ausztrália), továbbá egyes olyan európai országokét, amelyek nem minden statisztikai megfigyelés idején voltak, (csak az utóbbi időben lettek) EU tagok. Néhány kisebb EU tag egyes időszakokra vonatkozó jelzőszámait, helykímélés okán, nem nyomtatom ki.

A munkanélküliség összetett jelenségét néhány egyszerűbb elemre törekszem visszavezetni. Ehhez meg kell vizsgálni kapcsolatát más helyzeti és folyamati ismérvekkel. A kapcsolat lehet oksági, vagy ennél gyengébb, például funkcionális jellegű és egyszerűen rendezési összefüggés, ami minden további tanulmány alapját jelenti. Ezeket az egyes országok összehasonlítása alapján próbálom elkülöníteni. Ezután kerül sor az idősorok részletesebb vizsgálatára. Az első megközelítésben inkább az idősori átlagok országok közötti összehasonlítása történik, a másodikban pedig az időszakok közötti változásokon lesz a hangsúly. Mindezt egyfajta nyelvezet interspatiális és intertemporális elemzésként különbözteti meg. Talán elegendő, ha ehelyett földrajzi egységekre , illetve történelmi időpontokra , szakaszokra vonatkozó ismérvek összevetéséről beszélünk. Jelen esetben, míg az első feladat nehezebbnek, a második fontosabbnak ígérkezik, mert ez jelenti a fejlődési tendenciák vizsgálatát.

Kezdetként a nyolcvanas évek néhány országos mérőszámáról lesz szó.

Rövidítések: angol országnevek első két betűje, ill. AUS: Ausztrália, AU: Ausztria. GE: Németország (nyugati része), B+L: Belgium és Luxemburg. Forrás: The World Competitiveness Report, IMD-World Economic Forum, 1991. A részben eltérő

statisztikai felépítések miatt fejezetrészenként homogén forrásokból állítottam össze néhány adatsort míg a készen átvett táblázatokat a Függelék tartalmazza.

1.1 Reál GDP átlagos évi növekedése, 1983-1989 (a továbbiakban: növekedési ráta)

1.2 Foglalkoztatás átlagos évi növekedése, 1981-1989, %

1.3 Munkanélküliség az aktív lakosság %-ában, 1989

Ország 1.1 1.2 1.3
AUS 4.55 2.51 6.13
AU 2.54 2.24 3.16
B+L 2.64 0.16 8.60
CA 4.41 1.59 7.54
FR 2.56 0.26 9.38
GE 2.77 1.03 5.61
GR 2.27 0.47 7.89
IR 3.42 -0.46 15.63
IT 3.09 0.06 12.09
JA 4.60 1.17 2.29
NE 2.46 -0,43 7.37
SP 3.94 1.20 17.09
SW 2.62 0.70 1.35
UK 3.35 1.23 6.17
US 3.87 1.97 5.27

Az 1.1 oszlophoz képest a 81-82 es válságévek figyelembe vétele (amit jelen forrás nem tartalmaz) alacsonyabb átlagokat eredményez, de ez láthatólag nem szüntetheti meg a nagy különbséget az 1.1 és az 1.2 dinamikái között. A foglalkoztatás növekedése ebben az adatsorban többnyire 2-3 százalékponttal elmarad a “növekedési ráta” mögött. Ezt kielégítően magyarázza az alább kimutatott termelékenységi tényező (1.10). Ami az 1.3 oszlopot illeti, ez a jelek szerint nincs pozitív korellációban az előző két vektorral. Szóródási pontjai nem “sorakoznak” össze, akár az első, akár a második oszlop számsorát tekintenénk független változónak. Tehát tovább keresendő, hogy az eligazodás jelenlegi szakaszán még kaotikus mértékhalmaz (3.1) mögött van-e rend. Ehhez strukturális elemeket is ismerni kell. Egymással részben ellentétes irányu helyzet- és folyamatjelzőkről lehet szó, amelyek nagyobb csoportokban kezelhetők. Kezdjük a képzési csoporttal:


1.4 Vállalaton belüli átképzés eredményessége, rangsorszám

1.5 Képzési költség/fő, 1988, rangsorszám, + 15 évesnél idősebb analfabéták aránya

1.6 Egyetemet végzettek aránya, 1987

Ország 1.4 1.5 1.6
AUS 11 14 +1.0 7.52
AU 6 10 +na 4.76
B+L 9 13 +na 13.24
CA 20 3 +4.0 12.15
FR 18 11 +1.0 na
GE 3 12 +na 4.52
GR 15 22 +6.8 na
IR 8 18 +na na
IT 12 17 +2.9 4.58
JA 1 9 +na 11.53
NE 7 8 + na 4.01
SP 16 19 + 4.6 3.05
SW 5 4 +na 10.86
UK 22 15 +1.0 15.75
US 17 6 +0.5 19.19

Az 1.4 mutatóban elért előkelő helyezés csak néhány országban járt együtt alacsony , vagy közepes munkanélküliséggel (JA, GE, SW, NE) . A kiugró munkanélküliségi ráták többnyire összefüggésben állnak az 1.5, 1.6 és 1.7 oszlop kiugróan kedvező vagy kedvezőtlen mutatóival, amelyek viszont az általános fejlettségi szinthez kapcsolódnak, (hajlékonyan, l. pl. a kanadai analfabéták nagy arányát.) A szigorúbb mérésekhez nagyobb adatbázisra van szükség, de itt már előtűnik némi minőségi és mennyiségi rend, amely szerint például, ha az alacsony képzettségi szintű országok GDP-je a többinél gyorsabban növekszik, akkor ez az összes munkanélküliségre ceteris paribus növelően hat az illető országcsoporton belül.

A strukturális jellemzők következő alcsoportja a nők és fiatalok helyzetével kapcsolatos.

1.7 A női munkaerő aránya a gazdaságban, %, 1989

1.8 24 évnél fiatalabb munkanélküliek aránya , %, 1988

1.9 Szolgáltatói szektor aránya a foglalkoztatottak között, %, 1988

Ország 1.7 1.8 1.9
AUS 40.20 42.63 67.80
AU 40.50 31.20 54.50
B+L 41.10 30.00 68.72
CA 43.90 29,76 69.80
FR 42.50 30.11 62.90
GE 39.30 22.70 56.10
GR 36.90 42.80 46.20
IR 30.50 38.32 56.80
IT 36.20 49.53 57.70
JA 40.10 25.09 58.00
NE 38.30 44.87 68.80
SP 33.80 42.10 53.10
SW 48.00 36.07 66.70
UK 42.00 29.43 68.00
US 44.50 36.98 70.20

A nők munkanélküliségi rátája magasabb, mint a férfiaké, ezért az utóbbi évtizedekben elért nagyobb arányuk emeli az általános munkanélküliségi mutatót is. Más típusú mutatószám a munkanélkülieken belüli arány ( az utóbbiak között jelenleg az európai régióban a férfiak vannak többségben, ami a ciklus következő szakaszában megszűnhet). Egy ilyen típusú jelzőszámot a tábla a fiatalokra nézve tüntet fel. Magas mértékét

feltehetőleg elviselhetőbbé teszi, hogy a képzési lehetőségekkel is nagyobb arányban élhetnek, tehát a perspektívájuk ezért is jobb, mint az 50 éven felülieké. Végül, itt szerepel a női munkát az átlagosnál nagyobb mértékben alkalmazó szolgáltatási szféra aránya az összes foglalkoztatotton belül.

Az 1.2 pontra visszautalva, a termelékenységi faktorral folytatható a gondolatmenet.

1.10 Gazdasági növekedés termelékenységgel fedezett hányada

Ország Arány(%)
AUS 24
AU -0.25

 

+/ Megjegyzés
B+L 114
CA 38
FR 87
GE 39
GR 65
IR 119
IT 95
JA 71
NE 115
SP 59
SW 62
UK 34
US 27

A fentinek az 1.2-vel való összevetése alapján olyan szóródás tapasztalható, amelyben a termelékenység alacsonyabb részarányaihoz, bizonyos elhajlások mellett, a foglalkoztatás gyorsabb ütemű növekedése tartozik. +/Ausztriában a termelékenység csökkent

2. Növekedési ráta, fejlettségi színvonal, munkanélküliségi ráta

Ebben a fejezetrészben a növekedést és a munkanélküliséget az 1977-1986 -os időszak országonkénti átlagos rátái jelzik, a fejlettségi színvonal mutatói 1983-ra vonatkoznak. Forrás : IMF World Economic Outlook, Washington D.C. October 1995

és Nemzetközi Statisztikai évkönyv, KSH 1986

Az előző tábláktól eltérően Belgium külön szerepel, Luxemburg nélkül.

2.1 Növekedési és munkanélküliségi ráta

2.2 Fejlettségi szint és munkanélküliség

2.3 Növekedési és munkanélküliségi ráta kombinációja

2.1 Munkanélküliségi ráta országonként

GDP növekedési ráta 0-5% 5-8% 8%-nál magasabb
3%-nál magasabb JA 2.4 CA 9.3

IR 11.6

2-3% US 6.2 FR 7.6

GR 6.5 UK 7.8

AUS 7.3 EU 7.8

IT 8.2
2%-nál alacsonyabb SW 2.6

AU 3.3

GE 5.8

NL 6.6

BE 9.6

SP 14.5

A címoszlop és a címsor által határolt 3×3 cellás téglalapon meghúzható két átló közül a bal felső – jobb alsó irányú egyenes fut keresztül azon a “normál” tartományon, amelyben a magas növekedés alacsony munkanélküliséggel jár (JA) és fordítva (BE, SP), míg a közepes növekedés közepes munkanélküliséggel jár. Az ide tartozó országoknak, köztük az EU egy részének mutatói a növekedési ráta emelkedésével csökkennek.

Ezzel szemben a bal alsó – jobb felső irányú átló alapján nem tárható fel logikai láncolat: a nagyobb munkanélküliség (CA, IR) általában nem a gyorsabb növekedés hatása. Azért “általában” nem, mert kis részben igen: a magasabb növekedési ráta, ha gyorsabb reálbér-növekedéssel jár, ösztönzi a munkapiaci kínálat kiterjedését, amit persze más tényezők rendszerint ellensúlyoznak. Kérdés marad tehát, hogy az első átló által nem érintett országokban mi a racionáléja a munkanélküliség alakulásának. Erről a 2.3 tábla ad majd bizonyos felvilágosítást. Az is tudható, hogy az első átló sem nyujt egyedüli magyarázatot a saját tartományában, tehát ott is vannak további hatások. A strukturális tényezőről már volt szó, ezen a helyen még a fejlettségi szint szerepét is latolgatni kell . A következő tábla csak az országokat sorolja be, a számokat az előző tábla tüntette fel.

2.2 Munkanélküliségi ráta

GDP/fő, 1983, USD 5%-nál kisebb 5-9% 9%-nál nagyobb
9000-nél nagyobb JA

SW

GE AUS

US FR

NL

CA

BE

5000-9000 AU UK

IT

5000-nél kisebb GR IR

SP

A táblázatból annyi direkt következtetés mindenképpen levonható, hogy a csekély munkanélküliségű országok között nem találunk szegényebbeket. Ennek fordítottja már nem igaz, nagy lehet a munkanélküliség gazdag országokban is, pl. Kanadában, Belgiumban sok az állástalan, A fejlettségi szint indirekt vonzatairól viszont részben már említés történt az 1.4, 1.5 és 1.6 adatcsoportok kapcsán. (Ehhez tartozik, hogy pl. a képzés csak célirányos szervezettségben emeli a foglalkoztatottak arányát.)

2.3

Ország Kombináció
AUS 21.17
AU 6.6
BE 11.52
CA 28.3
FR 16.72
GE 11.02
GR 4.95
IR 37.12
IT 22.14
JA 9.6
NE 10.56
SP 24.65
SW 4.2
UK 16.38
US 16.74

A két ráta lineáris kombinációja (szorzata) a GDP munkanélküliség miatti veszteségét jelenti, adott növekedés mellett, vagy azt, hogy adott munkanélküliség mellett minél nagyobb a növekedés, annál több “hiányzik” a GDP növekményéből. Ennek alapján a már tárgyalt normál átló útirányából kimaradó országok is folytonosan helyezkednek el a 2.1 értékeit keretező téglalap bal alsó sarkától kezdve, a következőképpen: 1/ alsó sor bal cella 2/ alsó sor középső cella 3/ középső sor jobb cella 4/ felső sor jobb cella. De ez még nem eléggé egyszerű megoldás, mivel két tényezőn alapul, használata nehézkes is lenne.

2.4 A kombináció egyértelmű rendje

Egyszerű algoritmust kínál egy q tört:

q=(100-u)/g,

ahol

q: kvóciens, u: (unemployment rate) munkanélküliségi ráta, g: GDP növekedési ráta.

Ekkor az ebben az alfejezetben vizsgált 1977-1986-os időszakra a következők a q értékek:

Ország q
AUS 320
AU 485
BE 757
CA 293
FR 420
GE 500
GR 408
IR 277
IT 340
JA 244
NE 719
SP 505
SW 574
UK 440
US 348

A (100-u), vagyis az u komplementje 100-ra a “nem munkanélküliek rátájának” nevezhető. Más mint a foglalkoztatási ráta, mivel a nemzetközi statisztika nem ehhez a 100-hoz viszonyítja a foglalkoztatást, hanem a munkaképes korúakhoz. (Ezt tudva, elfogadhatjuk egyik foglalkoztatási mérőszámnak). Mit jelent a fenti komplement és a g – növekedési ráta – hányadosa? Azt, hogy egy százaléknyi növekedésre hány százalékpont “nem munkanélküli ráta” jut. Itt tehát egy differenciálhányados és egy megoszlási hányados arányáról van szó. Közgazdasági tartalmát tekintve ez a termelékenységi dinamikához kapcsolódó mérőszámok közé tartozik. A nevezőben szereplő g növelésével csökkenő q értékekhez jutunk. Az f(g,u) funkció szóródási egyenese a független változónak tekintett g növekedésével lejt, (a deviancia nem nagyfokú).

A fenti, országnézetű vizsgálódás hatótényezőit, egy idősor-nézetű megközelítésben is figyelni kell. Ezeknek a hatótényezőknek a jelenlegi összefoglaló elmélete a munkanélküliség természetes rátájával foglalkozik. A kifejezés nem túl szerencsés, de valós problémák állnak mögötte.

3. A munkanélküliség természetes rátája

Fellendülés idején is van munkanélküliség. 1/ Frikciós munkanélküliség. A munkába újonnan belépőknek és az állástalanná válóknak idő kell, míg elhelyezkednek, akkor is, ha ez sikerül. A régebben szándékosan otthon maradó, majd ujra állást kereső emberekre is ez vonatkozik. Ez az a tartály, amiből gazdasági expanziók munkaerő igénye kielégíthető. 2/ Technológiai munkanélküliség. A nem elég univerzális kiképzésű munkakínálat alkalmazkodása annál kevésbé elégséges, minél gyorsabb a műszaki fejlődés. A szükségessé váló újfajta képzettség és gyakorlottság híján állás nélkül maradók elhelyezkedése beruházás- és időigényes. Mivel a gyors átalakulás a versenyhelyzet javulását eredményezi, a munkanélküliségnek ez a növekedése, megfelelő szociális környezetben, pozitív szerepet játszó folyamatok korellátuma lehet. 3/ Az egyes országokra specifikus összetételi, képzési fejleményekről már részben volt szó. Bizonyos intervallumban emelő hatása van annak is, ha kedvező a munkanélküli ellátás. Lényeges a munkapiaci szabályozottság foka és magának a munkakínálatnak (pl. térbeli) immobilitása, amelyek növelően hatnak a munkanélküliségre. A bérek színvonalának hatását nem kell eltúlozni, de pl. a minimálbér merev szabályozása csökkentheti a tanulatlan munka iránti keresletet. – A fenti három tétel a strukturális munkanélküliség fogalmában összegezhető és állítható szembe a ciklikus munkanélküliséggel. A természetes ráta ennek a strukturális munkanélküliségnek a viszonyszáma. Csak empirikusan megbecsülhető adat, amely pl. az USÁ-ban 6% alatt van (legalábbis S.Fisher – R.Dornbush: Macroeconomics, 1983 alapján) az Európai Unióban pedig, később részletezendő okok miatt ennél magasabbra tehető.

Mivel statisztikai anyaggal dolgozunk, további megfontolásra érdemes, hogy a munkanélküliséget másként mérik, mint a foglalkoztatottságot. Az előbbi mérése a nemzetközileg elfogadott gyakorlatban háztartás-statisztikai módszerekkel történik. Kevés országban szorítkoznak csak a regisztrált munkanélküliség mérésére. A legtöbb helyen az amerikai módszert követik: a reprezentatív megfigyelés során, ha egy munkaképes korú az elmúlt két hét, vagy tíz nap alatt néhányszor keresett, de nem talált munkát, munkanélkülinek számít, függetlenül attól, hogy regisztrálták-e. Az illető korcsoporti adottságán belül döntő, hogy a pénzkereset határhaszna nagyobb-e számára, mint a teljes szabadidőé , vagy általánosabb megfogalmazásban, helyzete szükségessé és lehetségessé teszi-e a munkavállalást. A csoporton belül munkát nem találókból aggregálódik a munkanélküliségi ráta. – Ezzel szemben a foglalkoztatottságot a munkaképes korcsoportokhoz viszonyítják. Rátája a növekedési potenciál egyik fontos eleme, a hosszabb távú fejlődés szemszögéből talán fontosabb, mint a munkanélküliség, a munka- (munkaerő)piacnak, a munkaerő-mérlegnek azonban az utóbbi az eleme.

Mivel a munkapiaci kínálat nem azonos a demográfiai munkaerő potenciállal, van egy önálló kulcskategóriája, a labour force, a terjedő amerikai írásmód szerint: labor force. Más, mint az aktív népesség, amely az önállókat is magában foglalja. Munkavállalók a tagjai, akár van állásuk, akár munkanélküliek. Az így körülhatárolt munkapiaci kínálat nagysága a munkavállalási kedvtől is függ. Tehát a fogyasztási hajlamon és a beruházási (határ)hajlandóságon alapuló elemzés azon a ponton is kiegészítésre szorul, ahol döntő szerepet játszik a munkavállalási (határ)hajlandóság. Végül is, ez határozza meg a munkakínálat expanzióit és összehúzódásait. Ma már mindenütt lemondtak a teljes foglalkoztatásról, de fontosságot tulajdonítanak ennek, mint elméleti etalonnak. A modellek nagy része a teljes foglalkoztatás melletti output helyzetétől indul el. Ismerni kell tehát azt, hogy mihez képest teljes a foglalkoztatás. A keynesi foglalkoztatási arány nem a mai statisztika foglalkoztatottsági indexe. A “teljesség” nem az összes munkaképesre vonatkozott, de a munkavállalási hajlandóság elemzése kimaradt a vizsgálatból.

Ha pedig ezt bevonjuk a gondolkodásba, akkor kiderül, hogy a teljesen, vagy részben foglalkoztatandók köre maga is flexibilis. Ez két jelentékeny bonyodalom okozója. (1) Nem csak a munka iránti keresletet meghatározó beruházási multiplikátortól, monetáris és fiskális eszközöktől, inflációtól, stb. függ , hogy mekkora a munkanélküliség aránya, hanem attól is, hogy a potenciális munkaerő mekkora része jelenik meg tényleges munkaerő-eladóként. A munkának erre a kínálatára részben közvetve, részben közvetlenül szintén hatnak az említett kategóriák. Tehát a gazdaság teljesítményét egy olyan mércéhez kellett mérni, amely mérce maga is a teljesítményt befolyásoló eszközök hatása alatt változik. (2) A munka kínálata egy sor olyan tényező hatására is változik, amelyek ugyan nem függenek a keynesi kategóriáktól, tehát az előbbi pontban említett bonyodalom nem áll fenn, viszont a gazdaságon kívüli hatásokat tartalmaznak, mivel itt nem csak egy piac egyensúlyáról van szó, hanem emberekről.

Ennek a gyakorlati fontossága a következő. Tételezzük fel, hogy a gazdaság munkaerő igénye monoton módon növekvő, például évi egy százalékkal növekszik a munka iránti kereslet és a demográfiai forrás (munkaképes lakosság) is ugyanilyen arányban sokasodik. Ha most az utóbbin belül egy bizonyos időszakban a munkavállalási kedv és arány megnő és emiatt a munkakínálat évi két százalékkal lesz nagyobb, akkor a jelzett időszakban a munkanélküliségi ráta állandóan emelkedni fog. Ez nem tarthat a végtelenségig, de eltarthat több évig, amíg a működésbe lépett ellenható tényezők miatt a munkát keresők aránya alacsonyabb szintre áll vissza. Ennek is meglehet a saját ciklusa, csakhogy itt nem a konjunktúra-mozgás részeként végbemenő dinamikáról van szó. Mivel a “ciklikus” jelzőt , rövid említésekre célszerűbb az utóbbira fenntartani, a most körvonalazott mechanizmust jobb híján “kínálati munkanélküliségnek” nevezem. A “ciklikus” munkanélküliséggel szembeállított strukturális munkanélküliségbe ezt az elemet is bele kell foglalni ( a fejezet elején említett harmadik tétel részben már tartalmazza ), de az is egy terminológiai lehetőség, hogy külön csoportban szerepeljen. Ilyen módon a munkanélküliség természetes rátája a munkakínálat önálló dinamikájának hatását is tükrözi. Van-e további, nem ciklikus elem? – ez olyan kérdés, amelyre majd az idősorok elemzése alapján keresünk választ…

Weber and Marx

Weber and Marx
Some common views and fundamental differences

Source:

https://archive.org/stream/frommaxweberessa00webe/frommaxweberessa00webe_djvu.txt


Marianne Weber: Max Weber. Ein Lebensbild ("Max Weber: A Biography", 1926) 


FROM MAX WEBER: Essays in Sociology TRANSLATED, EDITED, AND WITH AN INTRODUCTION BY H. H. GERTH and C. WRIGHT MILLS 
NEW YORK 

OXFORD UNIVERSITY PRESS 1946 

(Excerpts)

Marx and Weber 

Upon taking over the editorship of the Archiv Für Sozialwissenschaft 
und Sozialpolitik, Weber proposed systematically to devote attention to 
the questions the Marxists had raised. Much of Weber's own work is of 
course informed by a skilful application of Marx's historical method. 
Weber, however, used this method as a 'heuristic principle.' As a view 
of world history, Marxism seemed to him an untenable monocausal the- INTELLECTUAL ORIENTATIONS 47 

ory and thus prejudicial to an adequate reconstruction of social and his- 
torical connections. He felt that Marx as an economist had made the 
same mistake that, during Weber's days, anthropology was making: 
raising a segmental perspective to paramount importance and reducing 
the multiplicity of causal factors to a single-factor theorem. 

Weber does not squarely oppose historical materialism as altogether 
wrong; he merely takes exception to its claim of establishing a single 
and universal causal sequence. Apart from whether or not he 'under- 
stood' dialectical thought in his reduction of it to a causal proposition, 
the approach did prove eminently fruitful. 

Part of Weber's own work may thus be seen as an attempt to 'round 
out' Marx's economic materialism by a political and mihtary materialism. 
The Weberian approach to political structures closely parallels the Marx- 
ian approach to economic structures. Marx constructed economic periods 
and located major economic classes in them; he related the several social 
and political factors to the means of production. In political matters, 
Weber looks for the disposition over weapons and over means of admin- 
istration. 

Feudalism, for example, is characterized by Weber in terms of pri- 
vate property of the means of military violence (self-equipped armies) 
and in the corporate appropriation of the means of administration. The 
'ruler' could not monopolize administration and warfare because he had 
to delegate the implements required for such a monopoly to the several 
privileged groupings. In time, these latter become 'owners' in their own 
right. This attention to the control of the material means of political 
power is as crucial for grasping the types of political structure as is 
attention to the means of production in the case of Marx for grasping 
economic structures.* 

Whereas Marx is less careful in distinguishing between economic 
power and political power, Weber, as a liberal, is eager to keep these 
spheres clearly distinct. Thus, his criticism of most Marxist contributions 
is that they fail soberly to distinguish between what is strictly 'economic,' 
what is 'economically determined,' and what is merely 'economically 
relevant.' Pilgrimages to Rome are certainly relevant for the money 
market, but that does not make them economic enterprises. The im- 
port of religious or of poHtical ideas for economic institutions does not 

* See in this volume: 'Politics as a Vocation,' 'Bureaucracy,' and 'The Social Psychology 
of World Religions.' 48 THE MAN AND HIS WORK 

thereby transform these ideas into economic factors: the question con- 
cerns their 'economic relevance.' 

Having focused upon the struggle for the means of poHtical rule, 
Weber sees European political history since the feudal period' as an in- 
tricate parade of rulers, each attempting to appropriate the financial and 
military means that in feudal society were relatively dispersed. In fact, 
Weber formulates the very concept of the 'state' in terms of a 'monopoly' 
of the use of legitimate force over a given territory. The territorial aspect 
enters into the conception of the state in that Weber distinguishes coastal 
and inland states, great river states, and states of the plains. The geo- 
graphical factor also seems to have a dispositional bearing in that the 
coastal, and hence maritime, state offers opportunities for city democracy, 
overseas empire; whereas the state of the plains — for example, Russia and 
the United States — seems to favor schematization and bureaucracy, al- 
though of course this tendency is not without exceptions. 

With Marx, Weber shares an attempt to bring 'ideological' phenomena 
into some correlation with the 'material' interests of the economic and 
political orders. Weber has a keen eye for 'rationalizations,' that is, for 
'fictitious superstructures,' and for incongruities between the verbal as- 
sertion and the actual intention. He fought imperial and bureaucratic 
bombast, and especially the phrases of the Pan-Germanists and/or revo- 
lutionary 'literati,' with a wrath comparable to Marx's campaign against 
Victorian cant. 

The debunking technique by which ideological assertions are revealed 
as false cloaks for less respectable interests is obvious in Weber's attack 
upon the revolutionary left of 1918. Weber expressly stated at this time 
that Marxism is not a carriage, which one may arrest at will: he wished 
to extend the debunking of ideologies to include the 'proletarian interest,' 
and he attempted to narrow down this interest to the interests of the 
^literati, politicians, and revolutionary guardsmen in 'the spoils of vic- 
tory.' His debunking of socialist aspirations is also obvious in his reflec- 
tions on imperialism. Here he obviously accepts national units as histori- 
cal ultimates that can never be integrated into more comprehensive and 
harmonious wholes. At best there will be strong socialist nation-states 
energetically exploiting weaker states. The concept of the nation and of 
national interest is thus the limit of Weber's political outlook and at the 
same time constitutes his ultimate value. Yet it is characteristic of his 
restless analysis that he breaks down 'national sentiment' into a com- 
posite of various communal sentiments and attitudes. INTELLECTUAL ORIENTATIONS 49 

In addition to this attention to 'interests' and 'ideologies,' Weber's 
sociology is related to Marx's thought in the common attempt to grasp 
the interrelations on all institutional orders making up a social structure. 
In Weber's work, military and religious, political and juridical institu- 
tional systems are functionally related to the economic order in a variety 
of ways. Yet, the political judgments and evaluations involved differ 
entirely from those of Marx. For Marx, the modern economy is basically 
irrational; this irrationality of capitalism results from a contradiction 
between the rational technological advances of the productive forces 
and the fetters of private property, private profit, and unmanaged market 
competition. The system is characterized by an 'anarchy of production.'. 

For Weber, on the other hand, modern capitali^mis not 'irrational'; 
indeed, its institutions appear to him as the very embodiment of ration- 
ality. As a type of bureaucracy, the large corporation is rivaled only by 
the state bureaucracy in promoting rational efficiency, continuity of oper- 
ation, speed, precision, and calculation of results. And all this goes on 
within institutions that are rationally managed, and in which combined 
and specialized functions occupy the center of attention. The whole 
structure is dynamic, and by its anonymity compels modern man to be- 
come a specialized expert, a 'professional' man qualified for the accom- 
plishment of a special career within pre-scheduled channels. Man is thus 
prepared for his absorption in the clattering process of the bureaucratic 
machinery. 

The concept of rational bureaucracy is played off against the Marxist 
concept of the class struggle. As is the case with 'economic materialism,' 
so with 'class struggle': Weber does not deny class struggles and their 
part in history, but he does not see them as the central dynamic. Nor 
does he deny the possibility of a socialization of the means of produc- 
tion. He merely relegates this demand to a far distant future and dis- 
putes any hope of 'socialism for our time.' He does not see anything 
attractive in socialism. In his eyes, socialism would merely complete in 
the economic order what had already happened in the sphere of political 
means. The feudal estates had been expropriated of their political means 
and had been displaced by the salaried officialdom of the modern bureau- 
cratic state. The state had 'nationalized' the possession of arms and of i/ 
administrative means. Socialization of the means of production would 
merely subject an as yet relatively autonomous economic life to the 
bureaucratic management of the state. The state would indeed become 7' 
total, and Weber, hating bureaucracy as a shackle upon the liberal indi- 50 THE MAN AND HIS WORK 

vidual, felt that socialism would thus lead to a further serfdom. Tor the 
time being,' he wrote, 'the dictatorship of the official and not that of 
the worker is on the march.' ^ 

Weber thus saw himself as holding paradoxical opinions. He could 
not but recognize the inevitability of bureaucratic management in public 
administration, in large capitalist enterprises, and in politically efficient 
party machines. During the war he personally scolded the stupidity of 
the Berlin bureaucrats, yet in his classic account of bureaucracy he is 
very far from John Stuart Mill's verdict against 'pedantocracy.' On the 
contrary, for Weber nothing is more efficient and more precise than 
bureaucratic management. Again in his pride in bureaucracy, 'in spite 
of all,' one may discern an attitude comparable to Marx's admiration for 
the achievements of bourgeois capitalism in wiping out feudal survivals, 
the 'idiocy' of rural life, and various spooks of the mind. 

Marx's emphasis upon the wage worker as being 'separated' from the 
means of production becomes, in Weber's perspective, merely one special 
case of a universal trend. The modern soldier is equally 'separated' from 
the means of violence; the scientist from the means of enquiry, and the 
civil servant from the means of administration. Weber thus tries to 
relativize Marx's work by placing it into a more generalized context and 
showing that Marx's conclusions rest upon observations drawn from a 
dramatized 'special case,' which is better seen as one case in a broad series 
of similar cases. The series as a whole exemplifies the comprehensive 
underlying trend of bureaucratization. Socialist class struggles are merely 
a vehicle implementing this trend. 

Weber thus identifies bureaucracy with rationality, and the process 
of rationalization with mechanism, depersonalization, and oppressive 
routine. Rationality, in this context, is seen as adverse to personal free- 
dom. Accordingly, Weber is a nostalgic liberal, feeling himself on the 
defensive. He deplores the type of man that the mechanization and the 
routine of bureaucracy selects and forms. The narrowed professional, 
publicly certified and examined, and ready for tenure and career. His 
craving for security is balanced by his moderate ambitions and he is re- 
warded by the honor of official status. This type of man Weber deplored 
as a petty routine creature, lacking in heroism, human spontaneity, and 
inventiveness : 'The Puritan willed to be the vocational man that we have 
to be.'

Lectures in Economics 9

Lectures following Rüdiger Dornbusch’ works (9)
Growth, unemployment, inflation
(Introduction to macroeconomics continued)

The unemployment rate is one of the chief indicators of how well the economy is doing. When the unemployment is high and rising, the economy is performing poorly; human resources, instead of being used productively, are wasted.

The labor force consists of people who are either
working or unemployed. The criterion for being counted as unemployed is that a person was available for work in the currentweek, did not actually work, and had made an effort in the preceding 4 weeks to find a job. Also included are people who are not working but are waiting to be called back to their jobs or are waiting to report to a new job the next month.

Table 4-7 shows the unemployment rates for different groups in 1980 and 1981 (omitted). Note the large differences. Unemployment tends to be much higher among nonwhite people and young people. Note the fact that unemployment increased in every group. We shall link inflation, and unemployment to low growth and recession in the following.

Inflation and growth

FIGURE 4-7 RECESSIONS AND INFLATION,1967-1981. The diagram shows the rate of CPI inflation in the United States (omitted). The shaded areas correspond to periods of recession. The evidence is that recessions slow inflation but do not stop it for good. (Source: See Figure 4-4.)
In a recession firms have trouble selling goods. They therefore pro duce less, and growth slows. At the same time, unemployment rises as firms need less labor and because firms are having trouble selling. Their prices rise less rapidly or even fall. In brief, the argument is that recession, low growth, high unemployment, and slower inflation go together. In contrast, when households want to increase their purchases, firms try to produce more goods and hire more labor. Growth increases, and unemployment falls. At the same time, because the demand for their goods has risen,firms raise prices more. Thus we expect a boom, high growth,low unemployment, and more rapid inflation to go together.

Some of these relationships can be seen in the data. Figure 4-7 (omitted) shows the rate of in flation again, except this time we have shaded in periods of recession, or falling output. We observe that when the economy is in a recession and shortly thereafter, inflation falls. Thus both in 1975 and again in 1980 recessions slowed inflation.
Some economists believe that there are no very good reasons for people to worry much about inflation and that therefore society should not do so either. Others argue that there are reasons, including increased uncertainty, why people get upset about inflation. We shall review the arguments later.But it is clear that whether or not there are good reasons, people regard inflation as a
serious problem.

Unemployment and growth

A second strong relationship exists between unemployment and growth. When  the economy grows rapidly, unemployment rates fall. When the economy grows very  slowly or even moves into recession, unemployment rates increase. This means that several years of successive high growth bring unemployment rates to very low levels as more and more people find jobs while production is increasing. In contrast, when real GNP is not growing much or is even falling, firms increase their employment of labor slowly, and unemployment rates increase. The high unemployment rates in 1982 are a reflection of the very low  growth rates of real GNP.

TABLE 4-9
INFLATION, UNEMPLOYMENT, AND GROWTH, 1960-1981
(Average Annual Percentage Rate)
UNITED STATES UNITED KINGDOM GERMANY JAPAN
Inflation :
1960-1973 3.2 5.1 3.3 6.1
1973-1981 9.4 15.4 4.9 9.0
Unemployment:
1960-1973 5.0 2.9 0.8 1.3
1974-1981 6.9 6.3 3.2 1.2
Growth rate of real GNP:
1960-1973 4.2 3.2 4.8 10.5
1973-1981 2.4 0.5 2.0 4.0

Source: Economic Report of the President, 1982, pp. 355-357.
SUMMARY
(by Dornbusch, 1982)
l Macroeconomics is the study of the operation of the whole. The major macroeconomic issues are inflation, unemployment and growth and whether there is anything the governments can do about them.
2 Macroeconomics is distinguished from microeconomics by
the interactions between the decisions made by firms and households
as summarized in Figure 4-1. Households supply the factors of production to firms, which use them to produce goods and services. In return for the services of the factors of production firms pay incomes to households, which are used by the households to buy the goods and services produced by the firms.
3 A reduction in purchases of goods by households can reduce employment of labor, reducing households’ incomes, thereby reducing spending on goods and services. An important question to be studied is what mechanisms exist to prevent these from developing into major problems.
4 Growth is an increase in the production of goods and services. Growth may occur either when unemployed resources are put to work so that the economy moves from inside the PPF to it when the PPF itself shifts out. The PPF may shift either by using more factors of production or because existing factors come more productive.
5 The inflation rate is the rate at which prices of goods and services are rising. In the United States the inflation rate started out around 1 percent in the sixties and have been above 13 percent since then. By international standards American inflation has been low. Prices may also fall sometimes, in that case there is deflation.
6 A country that has faster growth than another country will eventually have a larger real GNP, however far behind it was earlier.
7 Unemployment in the U.S. economy has risen on from the late seventies. In 1982 it stood at the highest level in the post II WW period. Unemployment rates differ sharply among different countries. Youths and blacks have particularly high unemployment rates.

Lectures in Economics 8

Lectures following Rüdiger Dornbusch’ works (8)

CHAPTER FOUR

INTRODUCTION TO MACROECONOMICS

It seems clear that the government, by its actions, has the potential to affect major macroeconomic variables such as unemployment and inflation. For instance, if the government increases its demand for goods, it adds to the total demand for goods and services and probably increases output and unemployment. But at the same time it pxobably increases the price level. Or if the government increases taxes, leaving people with less to spend, that probably reduces demand, output, and the price level.
Economic pollcy consists of government actions to affect the economy. The variables the government adjusts in carrying out economic policy; such as tax rates and government spending, are called policy variables; or policy instruments.
Partly because it is closely related to policy – to questions of what the government can do-macroeooţomics is an area where there are disagreements among economists. Frequently, this disagreements result from differences in value judgments. As always, we should be on guard for these in reading any economist’s advice about macroeconomic policy. But sometimes there are disagreements on positive economics, for instance, on what happens to total production and inflation when the government cuts taxes. Here‚ we have to make up our minds on the basis of theory and data.

In presenting macroeconomic theory and evidence, we do not go out of our itinery to focus on controversies. Where there are differences of opinion on issues that matter; we mention and explain them. But most of the macroeconomics section develops the widely agreed-on solid core of the subject.

1 PRODUCTION, INCOME, AND SPENDING

The economy is made up of many independent units: millions of households and millions of firms (and federal, state, and local governments, which we leave out of he picture for a while). Households decide how much to buy and how much to work. Correspondingly, firms decide how much to produce and sell and how many people to hire. Together, these decisions by all households add up to the economy’s total spending, and the decisions by all firms add up to the economy’s total level of production. We now develop this interdependence between individual decisions and the total, or economywide, levels of spending and production.

Table 4-2 classifies the different transactions between firms and households in the economy. Households own the firms, which in turn own machines, buildings and equipment, and raw materials and other goods used for production.
Goods and services useful in production are called factors of production. They include, in particular, labor, machines, office and factory buildings, and land. Ultimately, all factors of production are owned by households, either indirectly through firms or directly as in the case of labor.
Table 4-2 provides a simplified picture of the transactions in the economy. Here are some of the simplifications. First, we have omitted the government, which is neither a household nor a firm but does play a role in the economy.
——————-
TABLE 4-2
TRANSACTIONS BY HOUSEHOLDS AND FIRMS
(… omitted)
——————–

Second,we show firms selling goods to other firms, flow of services of factors of production. For instance-,IBM sells computers to other firms matched by income not only to households. Third,we have not specified whether we are talking about the firms or households paying from their incomes.

All these points matter,but fortunately they are easily accounted for once we have the simple straight ideas about flows of goods and incomes. In Table 4-2 the top two entries describe the fact that households ultimately own all factors of production and that firms use those factors to produce goods and services. The middle entries show that in exchange for providing factors of production for use by the firms, the households receive incomes,primarily as wages and profits. The households in turn use their incomes to buy the goods produced by the firms,which therefore can pay for the factors of production they use. Figure 4-1 shows the interactions between households and firrns.First we draw attention to the flow of the services of factors of production from households to firms, from which the households receive incomes in exchange. … (10 lines omitted)

Figure 4-1 is called a circular flow diagram, because in each loop there is a circular flow starting at any point and coming back to it. …The top half shows how the economy willing to work cannot find services of factors of production to produce goods and services. If the firms cannot find buyers then the shelves are filled with unsold goods.

Unemployment
The firms are unable to continue production as before and hire fewer people. People lose their jobs and become unemployed.
What happens next? The economy has to find some way to put people back to work. There is a problem here because the people who have lost their jobs will have less income to spend, as we see fţom Figure 4-1. Thus firms will be able to sell even less, and that seems to make the unemployment problem worse.

Here we face a basic question of macroeconomics. If people become unemployed because firrns cannot sell all the goods they are producing, what gets the economy back on track? How do we avoid a continuing fall in production and employment? We shall see that there are mechanisms ‘that get the economy back on track; including changes in wages and prices, and govemment policies, but that these mnechanisms may work quite slowly..

Unemployment is, of course, a problem for the people who cannot get jobs. But it is also a problem for society, because it means society is wasting its scarce labor. Figure 4-2 showed the production possibility frontier that was introduced in Chapter l. When there is unemployment, society is not on the production possibility frontier but rather is operating at an inefficient point; such as G, inside the frontier. One of the basic questioms in macroeconomics is why society sometimes has very high unemployment and thus wastes resources.

Although the term “unemploymerit” is usually reserved for labor, other factors of production such as machinery and factories are sometimes not used even though they are available for production. They too can be described as unemployed. The basic macroeconomic question of why society sometimes has high unemployment of labor extends also to the question of why society sometimes (usually at the same times that labor is uriemployed) wastes resources

FIGURE 4-2 UNEMPLOYMENT AND THE PRODUCTION POSSIBILITY FRONTIER. The frontier shows combinations of output at which the economy is fully employing its labor. When there is unemployment, the economy is producing at some point such as G and wasting resources. One of the basic questions in macroeconomics is why the unemployed are not put very quickly back to work producing goods and services that people would like to consume.

Inflation
Suppose that the firms in the economy are producing a given amount of goods and that everyone is working. The economy is producing on the production possibility frontier. Now consumers decide that they would like to spend more than they used to. They demand more goods from the firms. Firms cannot produce more goods because all resources in the economy are fully employed.

Something has to give. To start with, firms may put “sold-out” signs in the windows or put customers on waiting lists. But they will also raise prices, trying to reconcile the scarcity of goods with the households’ increased demand for goods. Inflation here results as firms raise prices in response to households’ demands for more goods than can be produced.
The decisions of firms and households, affecting one another through their interactions are described in Figure 4-1. The essential difference between macroeconomics and microeconomics consists in the interactions described in Figure 4-1. The fact that firm and household decisions are made independently is not unique to macroeconomics. Going back to the supply-demand analysis of the fish market in Chapter 3, we see that the decisions about how much to supply and how much to demand are made independently by suppliers and demanders. But macroeconomics is different in that firms’ decisions about how much to produce determine the incomes of households and therefore their spending. Those interactions, or feedbacks, which are unimportant in microeconomics, are the essence of macroeconomics; they are illustrated by the circular flow diagram in Figure 4-1.

We follow up this overview of macroeconomics problems with a look at the facts. The following sections present definitions and a discussion of recent experience with inflation, growth, and unemployment.

2 THE PRICE LEVEL AND THE RATE OF INFLATION

In Chapter 2 we introduced price indices as measures of the oost of buying a specified basket of commodities. In particular, the CPI represents the price of a basket of 224 goods and services, each of which receives a weight that was determined by studying the spending behavior of more than 20;000 families. Weights for broad categories of goods were given in Table 2-7. Table 4-3 shows the CPI, with base 1967 =100, for selected years.

In 1981, for example, the value of the CP,I -was 272.4. With the base year 1967 =100, this means the cost of buying the basket of goods and services in the CPI…
—————-
INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
TABLE 4-3
(omitted)
—————–
was 2.724 times as high in 1981 as in 1967. Prices had, on average, nearly tripled. Similar comparisons can be made with earlier years. For instance, looking back to 1929, which is not shown in the table, we find the CPI equal to 51.3. With the CPI at 100 in 1967 and 51.3 in 1929, the costs of goods bought by the typical consumer about doubled from 1929 to 1967. Thus we see that prices of goods in general have risen threefold since 1967 and sixfold since 1929.

In Chapter 2 we also discussed the inflation rate.
The inflation rate is the percentage rate per period that prices are increasing. Normally we talk about annual inflation, but we can also look at inflation rates between months, quarters, or decades. Table 4-3 reports the annual inflation rates of the prices of the goods represented by the CPI.
We briefly recall how ţhe inflation rate is calculated. Suppose we want to figure out the inflation rate, or the growth rate of prices, between 1979 and 1980. This inflation rate is reported in the table as the entry for 1980. Inflation for 1980 is the percentage change in prices, or the growth rate of prices, from 1979 to 1980. It is calculated as in equation (1)
The 1929 index does not measure the cost of exactly the same basket of goods as the current index, but the costs of goods bought by consumers can still be approximately compared from CPI values at different dates.

Lectures in Economics 7

Lectures following Rüdiger Dornbusch’ works (7)

(DEMAND, SUPPLY, AND THE MARKET – CONTINUED)

An example: the shift of the demand curve for tea

When the price of coffee dropped back toward the initial level, accordingly, the quantity demanded increased. The increase in the equilibrium price of coffee should have affected the demands for other goods and thus spread to other markets. We would have expected the demand for tea, which is a substitute for coffee, to shift. The quantity of tea demanded at the given price of tea should have risen. Thus there should have been an increase in the price of tea and an increase in the quantity of tea consumed. In fact, this is what happened. The quantity of tea consumed in the United States in 1977 was slightly higher than the quantity consumed in 1976. The price of tea in 1977 was nearly double the price in 1976.

Thus the increased price of coffee shifted the demand curve for tea, leading to a higher price for tea and a higher quantity demanded.

Watches
The other example we will consider involves technological innovation and cost reductions on the supply side that work to shift the supply schedule. We will take the case of digital watches. Table 3-5 shows the relevant data.
The price of digital watches declined from $76 to only $33 between 1975 and 1979. The reduction in price led to an increase in the quantity demanded from 4.2 million watches to 19.7 million. Once again, demand is seen to be responsive to price.
WHAT, HOW, AND FOR WHOM
The free market is one method to solve the three basic economic problems What is produced? How? For whom?
This chapter has shown how supply and demand, determine price and output and explain how supply and demand through markets solve economic problems.

In Figure 3-I 1 we show a demand schedule and a supply schedule at point E, the equilibrium price and the equilibrium quantity. The free market “decides” how many of a particular good to produce by price at which the quantity equals the quantity supplied.
FIGURE 3-11 THE FREE MARKET AN BASIC ECONOMIC QUESTIONS. The free market price is P0, and the equilibrium quantity supplied is Qa. Consumers who are able to pay at least Po per unit will receive the output; consumers who are willing to pay 0 receive none.

The quantity amount depends both on the position of the supply schedule and on the position of the demand schedule. If at each price consumers demanded a larger quantity, DD would be located farther to the right, and the equilibrium quantity would be higher. If at each price the quantity supplied were lower, the supply schedule would be farther to the left, and the equilibrium quantity would be lower. Thus the free-market answer to the question of how much of a good to produce is determined by both supply and demand conditions. Other things being equal, more of a good will be produced in market equilibrium the higher the quantity demanded is at each price (the farther to the right the demand schedule) and the higher the quantity supplied at each price (the farther to the right the supply schedule).

The free market tells us for whom the goods are produced. They are produced for all those willing to pay the price Po per unit of the good. The free market also tells us how goods are produced, but to understand the answer to that question we have to learn more about the production side of the economy.

It is worth emphasizing that although the free market solves the basic economic problems, its answers may be controversial. The free market does not provide enough food for everybody to go without hunger, and it does not provide enough medical care for everybody to be healthy. It provides enough food for those willing and able to pay, and it also provides enough medical care for them. The answers given by a free market, therefore, may differ very radically from what society may want to see as an allocation of resources. It is for this reason that government intervention in the free market through regulation, taxation, and the redistribution of income is so pervasive throughout the world.

SUMMARY

1 Demand is the quantity ofa good buyers want to buy at each price. The lower the price, the greater the quantity demanded. The demand curve shows graphically the relationship between price and the quantity demanded. It slopes downward.
2 Supply is the quantity of a good sellers want to sell at each price. The higher the price, the larger the quantity supplied. The supply curve shows the relationship between price and the quantity of the good sellers want to sell. It slopes upward.
3 The market clears or is in equilibrium when the price is at the level at which the quantity demanded and the quantity supplied are equal. This is the point at which the demand and supply curves intersect. At prices below the equilibrium price there is an excess demand (or a shortage), and this tends to raise prices. At prices above the equilibrium price there is an excess supply (or a surplus), and this tends to cause prices to fall. Thus in a free market, prices tend to move toward the equilibrium level.
4 The factors that are assumed to be constant along a given demand curve are the prices of related goods, consumer income, and consumer tastes and habits.

5 An increase in the price of a substitute will increase the quantity of a good demanded at each price, and an increase in the complement will reduce the quantity demanded. An increased income increases the demand for the good if the good is normal, an increase in income reduces the demand for a good, if the good is inferior.
6 The main factors determining the position of the supply: technology, input costs, and government regulation and taxes: increase in input costs will reduce the quantity supplied. Any factor increasing demand causes the demand curve to move to the right and increases both the price and the quantity being sold. Any factor reducing supply causes the supply curve to move to the left, increasing price and reducing the quantity bought.

KEY TERMS
Demand Supply
Quantity demanded
Quantity supplied Equilibrium price
Excess demand (shortage) Excess supply (surplus) Equilibrium quantity, Substitute,
Complement,
Normal goods, Inferior goods,
Shift of demand curve. Shift of supply curve,
Free market Price controls
Floor price
Ceiling price
Movement along demand curve

Lectures in Economics 6

Lectures following Rüdiger Dornbusch’ works (6)

7 THE POPE AND THE PRICE OF FISH

We illustrate the use of supply and demand analysis with an application that concerns tastes, the Pope, and the price of fish.5 Up to 1966 Catholics were not allowed to eat meat on Fridays, and they tended to eat fish. In 1966 the Pope allowed Catholics to eat meat on Fridays. What happened to the price of fish? This section draws on an interesting article by Frederick W. Bell, “The Pope and the Price of Fish,”American Economic Review; December 1968. You may want to refer to this article for some details.

FIGURE 3-7 EFFECTS OF A REDUCTION IN THE DEMAND FOR FISH. A change in habits reduces the demand for fish. At each price of fish the quantity demanded declines. The demand schedule shifts from DD to DD’. The excess supply of fish at the initial equilibrium price, Po, leads to a fall in price and a reduction in the quantity of fish supplied. The new equilibrium is at point E’, where the price has fallen to P, and Q, fish is consumed.

Figure 3-7 shows the now standard supply and demand curves. As a result of catholics being allowed to eat meat on Fridays the demand for fish falls. The demand shifts down to DD’, the equilibrium to E’, and the equilibrium price and quantity of fish fall. And that is in fact what happened.

8 FREE MARKETS AND PRICE CONTROLS
Sometimes it is not possible to adjust price to equate the quantity demanded and the quantity supplied. This is the whenever there are price controls in a particular market.
Price controls are government rules or laws that forbid the adjustment of prices to clear markets.
Price controls may take the form of offer prices (minimum prices) or ceiling (maximum prices). We will see controls, for example, or other price measures affect the operation of markets. In p lar, we will see how they create a disequilibrium between quantities supplied and demanded, leaving shortages or excess supplies. Whenever price controls are in and therefore prices cannot be freely adjusted, we say that markets are not free.

Price ceilings are laws or rules introduced by the government in a particular field that make it illegal for sellers to charge more than a specified maximum price. Price ceilings are typically introduced by governments when a shortage in a market tends to raise prices. The higher prices reduce the living standard of those who buy the good. Price controls are frequently established for such goods as food and housing, for increases in the prices of these goods would have especially serious impact on the poor. These people cannot do without these goods, but they cannot pay higher prices for them. Price controls thus seem to be an attractive solution, but how do they work? In Figure 3-8 we look again at the fish market of Figure 3-2 and Table 3-1 and assume that the government has imposed a ceiling price of $2. Sellers are prohibited from selling fish at a price higher than $2.

At the ceiling price, the quantity demanded exceeds the quantity supplied. There is an excess demand for fish equal to the distance AB, or 20 million pounds. In the absence of controls, the price would rise, thereby reducing the quantity demanded and increasing the quantity supplied. In the presence of controls, however, demand is encouraged by the relatively low price, while supply is discouraged. Accordingly, there is an excess demand. The quantity of fish actually sold at the $2 price, shown by point A, is 10 million pounds. Thus the effect of the price control is to create a shortage. The price is held below the level that would clear the market.

Although a higher price would clearly hurt those consumers who can not obtain fish, it is also true that it would increase the quantity of fish supplied. Some of the consumers who now go without fish would be able to buy fish. Further, the existence of excess demand means that some form of rationing has to be used to allocate the available fish. The rationing rules themselves may be arbitrary. For instance, the sellers may make fish available to their old customers and keep new customers out, or perhaps everyone will get the same amount of fish but a reduced amount.
The effect of price controls in creating shortages is common all around the world. Many cities in the United States impose rent controls. These limit the rents landlords can charge. If the rent controls are very tough, not allowing the landlord to raise rents when the costs of maintaining the building go up, the building can be-
————–
FIGURE 3-8 EFFECTS OF PRICE CONTROLS. The government imposes a ceiling price of $2. No seller is allowed to charge more than $2 per pound. At that price the quantity supplied is given by point A (10 million pounds), but the quantity demanded is 30 million pounds, as shown by point B. The distance AB represents the 20-million-pound excess demand for fish. The available fish must somehow be rationed.
—————
come unprofitable. The costs of running it might be larger than the rents that are allowed. In such cases owners often abandon the buildings and let them deteriorate. The South Bronx, in New York City, is the scene of widespread abandonment of buildings. Tough rent controls lead to the disappearance of rental space and start hurting everybody. Milder rent controls-rent controls that allow rents to rise enough so that landlords can look after their property but not to a level that prevents a shortage of housing favor people who already have a low-rent apartment and hurt those who are seeking a place to live. Rent controls also reduce the incentives for building new houses.

Gasoline price controls were in effect in the United States at the time oil prices jumped in 1973. With the price of gasoline controlled and a reduction in the quantity of oil supplied by foreign producers, lines formed at gas stations. The gas stations were not open long hours, since there wasn’t much to sell anyway. Eventually gasoline prices were allowed to increase, and the shortage disappeared.
Another example illustrating the problem of disequilibrium prices – prices that create shortages or surpluses- is given in Figure 3-9. Here we look at the consequences of a floor price. The idea is that the price will be kept above a minimum, or floor, price of $5 so that producers will be guaranteed a certain level of profits on their sales. A floor price is typically introduced by the government or sometimes by an agreement between producers in order to raise the profitability of an industry.
Consider now how a floor price of $5 works. At the $5 price, the quantity demanded is Qo and the quantity supplied is Qs. There is an excess supply equal to Qs

FIGURE 3-9 A MARKET WITH A FLOOR PRICE. The government imposes a floor price of $5. At that price, the quantity supplied is given by point B on the supply curve and is equal to Qs. The quantity demanded at point A on the demand curve is equal to QD. The floor price leads to an excess supply and the need for the government to support the price by buying up the surpus, AB. minus QD, or the distance AB in Fi, Suppliers want to sell more than buyers want to buy. If the price were free the suppliers would cut the price.

Some other mechanisms may be found for allocating supplies and buyers.

One mechanism that is often used by the government is to buy up the excess supply. Thus the government establishes floor price and buys any amount that buyers will not buy. U.S. dairy product ports work this way. The U.S. government guarantees specific prices for those products and buys up excess supply of them. Every now and then the question arises of what to do with the stocks government has bought. At Christmas l U.S. government decided to dispose of million pounds of cheese that it had It disposed of the cheese by giving it to poor people.

The U.S. government is certainly the only government that has built up large stocks of agricultural products, particularly dairy products. The European Common Market countries have for years been buying dairy products at floor prices and then trying to figure out how to get rid of them all.

9 DO BUYERS AND SELLERS RESPOND TO PRICES?
A key feature of our model of the market and of price determination is the assumption that buyers and sellers respond to prices. The demand and supply schedules that we have drawn show that a decline in price leads to an increase in the quantity demanded and a decrease in the quantity supplied. But is there evidence that buyers and sellers respond to prices2 Here are some striking examples.

Sugar
Table 3-3 shows the behavior of the market for refined sugar in the period 1972-1979. From 1972-1973 to 1974 -1975 an increase in the world price of sugar doubled the price to U.S. consumers. Accordingly, the quantity demanded of sugar declined from 1972 to 1975.

AN IMPORTANT DISTINCTION: MOVEMENTS ALONG THE DEMAND CURVE AND SHIFTS OF THE DEMAND CURVE

In everyday talk we refer to an increase in demand; we do not make a distinction between shifts of the demand curve and movements along the demand curve. The accompanying figure shows that from point A on the demand curve DD there are two quite different “increases in demand” that are possible. One is an increase in the quantity demanded, moving along the demand curve from A to B. This increase in the quantity demanded results from consumer adjustment to a reduction in price.
But there is also the possibility of a shift in demand. The entire demand curve shifts to DD`. At the going price, Pa, the consumer initially purchases Qo, but a shift in demand now increases the quantity demanded to Q’ units. Such an adjustment represents the response to an increase in the price of substitute goods (increase in the demand for tea because of higher coffee prices), the response to an increase in income, or a change in tastes and habits.

The distinction between the two kinds of demand change must be kept in mind. The movement along the demand curve represents a consumer adjustment to changes in the market price. A shift in demand, by contrast, represents an adjustment to outside factors (other prices, income, tastes) and leads in turn to an adjustment in the equilibrium price.
The same distinction between movement along a schedule and a shift arises on the supply side. Sellers adjust to an increase in price by a movement along the supply schedule. But changes in factor prices, changes in technology, or other determinants of supply lead to shifts of the supply schedule.
A demand schedule is drawn for given prices of related goods, income, and tastes. Thus a decline in price, with other things being constant, will increase the quantity demanded. The same language applies to the supply side. An increase in price, with other things being constant, will increase the quantity supplied.

Lectures in Economics 5

Lectures following Rüdiger Dornbusch’ works (5)

At a higher equilibrium point there is a higher price and a greater quantity of fish sold. We can use Table 3-2 just as easily as Figure 3-5 to find the new equilibrium price of fish. We note that at the old equilibrium price of $3 there is now an excess demand, but at a price of $4, the quantity demanded (30 million pounds) is equal to the quantity supplied at that price. Hence from the table the new equilibrium price is $4, and the new equilibrium quantity of fish consumed is 30 million pounds, as we can also see from Figure 3-5.

The final result of a rise in the price of beef is an increase in the price of fish. Consumers do succeed to some extent in replacing the more expensive beef with fish-the total quantity of fish bought does go up but in doing so, they make fish more expensive. Under these circumstances, consumers feel that the world is against them. All foods will go up in price when the beef price rises, and there is a feeling that there is nowhere to turn for cheap food. That is actually what happens-and by using supply and demand analysis we can understand the reasons.
In the problems section we ask you to show how changes in income and an increase in the price of a complement affect the demand for a good and then how the change in demand in turn affects the equilibrium price and quantity.

6 BEHIND THE SUPPLY CURVE
In this section we will first explain the upward slope of the supply curve and the factors that are held constant in drawing it. Then we will show how changes in those factors shift the supply curve.
The supply curve shows the quantity of fish supplied rising as the price rises. The curve slopes upward because more resources have to be drawn into fishing in order to increase the quantity supplied. Fishermen have to work longer hours and will have to be rewarded for doing so by receiving overtime pay or higher wages. The firms in the industry will be able to pay these higher wages only if the price received for fish is higher. Or maybe more workers have to be attracted into the industry, and the wages paid in the industry have to rise. Again, firms will be able to pay higher wages only if prices are higher. Or perhaps the machinery used in the industry has to be worked harder, breaks down more often, and needs more maintenance. All these factors explain why the supply curve has an upward slope.

Shifts of the Supply Curve
In drawing a demand curve, we hold constant the prices of related goods, income, and tastes. On the supply side, too, there are three relevant factors affecting supply behavior. They are the technology of the firm; the costs of using the factors of production (machinery, labor, fuel, etc.), or input costs for short; and government regulation and taxation. A change in any of these leads to a shift of the supply curve-that is, a change in the quantity supplied at each price.

Technology
The supply schedule is drawn for a given technology. Therefore, changes in technology shift the supply schedule. Specifically, if technology improves, firms will be willing to supply a larger quantity of output at each price level. For example, the introduction of new sonar equipment makes it easier to track fish and therefore increases the catch a given boat can make per week. At each price of fish, firms will be willing to sell more fish, since a given crew and boat will be more productive in bringing in fish. Another improvement in technology that we can think of is the introduction of motherships to supply the individual boats in a fleet with maintenance and process the catch. This change makes it unnecessary for boats to return to the harbor every time a catch has been made or every time there is mechanical trouble.The improvement implies reduced costs or an increased quantity of supply.

FIGURE 3-6 EFFECTS OF AN INCREASE IN THE PRICE OF FUEL ON THE FISH MARKET.

The supply schedule in the cost of fuel raises production costs in fishing industry and therefore leads to a decline of fish supply. At each higher price the quantity of fish firms are willing to supply declines.The supply schedule shifts to SS’. At the initial equilibrium price there is now an excess demand. The equilibrium price rises.

Technology
Technology as one of the determinants of the quantity of supply must be understood very broadly.In agriculture, for example, it includes techniques and seeds.The invention of new seeds that are less vulnerable to disease orthe weather would clearly be an innovation that increases the quantity supplied at each price. So is the improvement of weather forecasting techniques that make it possible to achieve better timing of harvests or planting.

In industry, too, there is room for changes in technology to affect supply.The invention of robots and their use in the automobile industry to replace more expensive and less reliable human workers leads to cost reductions and quality improvements. These in turn make it possible for firms to increase the quantity supplied at each price.

Input Costs
Input costs are the second determinant of the supply schedule.The supply schedule is drawn for given prices of the inputs (machinery,land,labor) . The inputs affect production costs and therefore the quantity of output firms are willing to supply
at each price. Specifically,an increase in input prices will reduce the quantity of output of the fishing industry at each price. The higher wages will cause the prices shift the supply schedule to the right. The supply curve for fish reshifts when other input costs increase resulting from an increase in the price of fuel.Because fuel costs more, firms will only bring a given quantity to the market.

Government
The third determinant is government regulation. The supply curve shifts under the impact of government regulation.

Government may require to use expensive , nonpolluting equipment rather than less expensive, polluting machinery. As a result, the supply curve will shift to the left.
The scope for regulation to affect supply behavior is very wide. Safety regulations, for example, restrict the technology firms can use or require a minimum number of workers to perform a given task. Government regulations restricting less expensive and possibly more dangerous ways of producing will tend to raise the firms’ costs. Therefore, they will reduce the quantity of output firms are willing to supply at each price. In other words, to supply a given quantity of output, firms subject to restrictions and regulations will require a higher price. Thus regulation will tend to shift the supply schedule to the left.

The government also affects supply behavior through taxes and subsidies. If the government, for example, subsidizes producers by paying them a given amount per unit of output produced, this will have the effect of increasing the quantity supplied in the market at each price. Since the government is paying firms to produce, the firms are willing to sell more at each price, and the supply schedule shifts to the right. On the other hand, if the government imposes a tax on producers of certain goods-for example, cigarettes-then the producers will sell less at each price, since they now have to turn over to the government part of their receipts. Government regulation and taxation have a very important role in the operation of many markets in the U.S. economy. This is the case in agriculture and also in industry.

Other Determinants
On both the demand side and the supply side we have identified three factors that are held constant along a given schedule: the prices of related goods, income, and tastes on the demand side and input prices, technology, and government on the supply side.

These are the main factors included in the “other things being equal” category. But in any particular market there may be other relevant factors that are being held constant when the demand and supply curves are drawn. For instance, the weather affects the demand curve for umbrellas. In a rainy winter, the demand curve for umbrellas shifts to the right. The weather also affects supply curves. Other things being equal, bad weather shifts the supply curve of agricultural goods to the left, reducing the quantity supplied at each price.

In studying any particular market we isolate the factors that, in that market, may cause the supply and demand curves to shift. The factors we have mentioned are crucial in almost all markets.

The Effects of Shifts of the Supply Curve

We will now use demand and supply curves to study the effects of shifts of the supply curve on equilibrium price and quantity. The shifts result from changes in input prices or changes in technology. Suppose an increase in the cost of fuel used for fishing boats increases the costs of fishing and shifts the supply curve from SS to SS ‘ in Figure 3-6. The equilibrium in the fish market moves from E to E ‘. The price rises from Pa to P1, and the equilibrium quantity falls from Q o to Q,.4 Thus an increase in the price
—————-
4 Note that Figure 3-6 is different from the earlier diagrams in this chapter in that we have not put the units on the vertical and horizontal axes. The reason is that we want only to ask whether a shift in supply caused by a cost increase increases or decreases the equilibrium quantity and price. We do not need to know the exact numbers that apply at E and E ‘. It is enough to call the prices Po and P, and to know that the price rises-we can see that P, is greater than Po. Similarly, we call the quantities Qo and Q” and we are not interested in the exact size of Qo and Q, . All we really need to know is that Q, is less than Qo, implying that an upward shift in the supply curve reduces the equilibrium quantity. It is not necessary for answering most of the interesting questions to put numerical values on the axes. Usually we want only to know whether some price or quantity goes up or down when there is a change.

Lectures in Economics 4

Lectures following Rüdiger Dornbusch’ works (4)
FIGURE 3-1 DEVELOPING THE DEMAND CURVE.

(Figures will be presented on special pages.)

 

The diagram shows how the prices and quantities demanded specified in Table 3-1 can be translated into a demand curve. The vertical axis measures price and the horizontal axis quantity demanded. We can pick a price in the table, say, $1, and observe the corresponding quantity demanded, 40 million pounds. Point A represents the price-quantity combination. Similarly, point B represents a price of $4 and the corresponding quantity demanded of 10 million pounds. Plotting all the data in the table and connecting the resulting points yields the demand curve, shown as the negatively sloping schedule.

We are going to reexamine the discussion of excess supply, excess demand, and equilibrium. This is done in Figure 3-3. Now we have labeled the demand schedule as DD and the supply curve as SS. When the quantity demanded exceeds the quantity supplied at a given price, the horizontal distance between the demand and supply curves is the excess demand. At a price of $2, for example, the quantity supplied is only 10, and the quantity demanded is 30. There is an excess demand of 20, shown by the distance AB in Figure 3-3. When the quantity supplied exceeds the quantity demanded at a given price, there is an excess supply.

FIGURE 3-2 THE SUPPLY CURVE. The data in Table 3-1 include for each price the corresponding quantity supplied by sellers. The price-quantity curve can be plotted to yield the supply schedule, SS. The supply schedule is upward-sloping, showing that price increases, so does the quantity supplied.

At a price of $4, the quantity supplied and quantity demanded are 30 and 10, respec tively. There is an excess supply of shown by the distance CF.
When there is an excess supply, we say that there is a surplus. Suppliers wan sell more than buyers want to buy. The suppliers will be out looking for customers, but the customers can’t take all thet at the going price, and they do not want to buy as much as sellers would like to sell. When there is an excess demand, we say there is a shortage. Buyers look for sellers hoping to find someone who has the needed goods. But the total quantity demanded exceeds the quantity supplied, and buyers cannot buy as much as they would like.

Price Determination
Now we will discuss price determination.

(CHAPTER 3
DEMAND, SUPPLY, AND THE MARKET. CONTINUED)

FIGURE 3-3 EXCESS DEMAND AND SUPPLY.
At point E the market price is such that the quantity demanded by buyers is equal to the quantity supplied by sellers. The market is in equilibrium. At a higher price there is an excess supply or a surplus of the quantity sellers want to sell over the quantity demanded. At a lower price there is a shortage or an excess demand, as the quantity demanded exceeds the quantity supplied.

Sellers find themselves running out of fish before all the customers who want to buy at that price can obtain the quantities they want. The price therefore rises. At any price above $3 there is an excess supply. Sellers find that they cannot sell as much as they want at that price and are left with unsold fish. They therefore reduce the price. Only at point E in Figure 3-3 is there neither excess demand nor excess supply. At point E the quantity demanded at the $3 price is equal to the quantity supplied, the market clears, and there is no reason for the price to change. Thus $3 is the equilibrium price, and 20 (million pounds per week) is the equilibrium quantity.

4 BEHIND THE DEMAND CURVE

To get a firmer idea of the determinants of the equilibrium price and quantity, we ask what is behind the data in Table 3-1 and in the diagrams. In concentrating on the relationship between the quantity demanded and the price, we are implicitly assuming that other things are constant. What are those other things? Similarly, in saying that the quantity supplied increases with the price, we are assuming that other things are given, or ceteris paribus. What are the relevant factors that are taken as given?
Three factors are important on the demand side: the prices of related goods, consumer income, and consumer tastes. We now look at each of these factors.

Prices of Related Goods
Changes in the prices of related goods will affect the demand for a good. Let us think about the demand for automobiles and ask what are the other relevant prices that affect the demand for automobiles. One price that matters is the price of public transportation, which is an alternative form of transportation. Another price that is relevant is the price of gasoline, for it affects the cost of using an automobile and therefore the desirability of owning an automobile. How could a change in either of these prices affect the dcmand for automobiles? A rise in the price of public transportation would shift people from using buses and subways to owning and using automobiles. The demand for automobiles increases when the price of public transportation rises. That is, at each given price buyers stand ready to buy more than they did at the same price before. Next consider a rise in the price of gasoline. The increased cost of using an automobile (given other things, including the price of public transportation) would shift people from owning and using cars to using public transportation, bikes, or their own two feet.

In everyday language we think of public transportation as a substitute for automobiles. When people switch away from public transportation, they use instead (or substitute) cars. We can say that using public transportation is a substitute for automobile use because an increase in the price of public transportation leads people to use cars more. Economists use a more exact definition of substitutes, which is introduced in Chapter 5 of the companion volume.2

But the everyday languge certainly gives the right idea of what a substitute is. We can also use everyday language to say that gasoline and cars are complements, for when the price of gasoline rises, people reduce the use of cars. Again, the economist’s definition is slightly different, but the everyday language gives the right idea.
How do these ideas about substitutes and complements relate to the demand for fish? Clearly, other foods (meat, poultry, etc.) are substitutes, and a rise in their prices will shift people toward fish consumption, raising fish demand. It is harder to think of fish complements-commodities whose rising prices would reduce the demand for fish. In some countries where fishand-chips (fried fish and french fries) is a typical dish, one might expect potatoes to
—————–
2 In that text we say that using public transportation is a substitute for using cars because an increase in the price of public transportation leads people to use cars more. But does an increase in the price of cars lead people to use public transportation more? Sometimes these questions have different answers. For instance think of sugar and coffee. An increase in the price of sugar leads people to drink less coffee (suggesting that sugar and coffee are complements). But an increase in the price of coffee could increase the consumption of sugar (suggesting that coffee and sugar are substitutes). How could this happen? Suppose that people use more sugar in tea than in coffee. Then when the price of cof fee goes up, they switch to tea and use more sugar. We wouldn’t want to have a definition that says coffee and sugar are substitutes in one sense and complements in another. They should be either substitutes or conlplements. The economist’s definition avoids this difficulty (see companion volume).
—————–
be a complement for fish. The difficulty thinking of a complement for fish suggests that goods are typically substitutes and that complementarity, while present many instances, is a more special feature (hats and feathers, coffee and nondairy cream, hammers and nails, screws and screwdrivers).

Income
The second important factor underlying 1 demand curve, in addition to the prices of other goods, is income. When income goes up, the demand for most goods will increase. But there are exceptions.
A normal good is a good for which deman increases when income rises, inferior good is a good for which demand falls when income rises. Inferior goods are typically goods for which there are alternatives of higher quality or greater convenience. For instance, bus riding is an inferior good. As income rises people reduce their use of buses and switch to taxis or their own cars. Margarine is another inferior good.3 As incomes rise, households buy more butter and less margarine.

Tastes
The third determinant of demand we take as given is tastes. Consumer tastes are shaped in part by convenience, social milieu and habits. The demand for haircuts is determined in part by social conventions about how long hair should be worn. Demand for textiles to produce skirts depends on fashions and the length of skirts. The health and fitness consciousnes today has expanded the demands for gimn equipment, health centers, natural foods, and tennis facilities while redu-
——————-
3 Studies of the demand for margarine show that margarine is inferior. It might be that the concern over amount of cholesterol in the diet has transformed margarine from an inferior good to a normal good. There are not yet enough years of data to show this versatility.

——————–

cing the demands for creamy cakes and other rich foods.
Conventions, habits, and tastes are quite stable. They usually change gradually over time (except perhaps for clothing fashions). But when they change, demand behavior also changes.
Along with tastes and habits, new products also affect demand. The invention of new products, such as hand-held calculators, automobiles, personal computers, or light beer, affects demand behavior in markets for related goods-just as changes in the prices of goods do. Indeed, one way of thinking of the introduction of a new good is to say that its price has just fallen from infinity (making it effectively impossible to buy) to an affordable range.

5 SHIFTS OF THE DEMAND CURVE
The demand curve is drawn for given tastes, the prices of related goods, and consumer income. What happens to the demand curve when there is a change in one of these factors2 Specifically, looking again at the fish market, suppose there is an increase in the price of beef. Consumners will then shift their purchases of food away from beef and toward fish. At each price of fish, there will be an increase in the quantity of fish demanded. Table 3-2 shows how the demand for fish increases as a result of the beef price
increase. Figure 3-4 shows the same thing with a shift in the demand curve from DD to DD’. At every price iţor fish there is an increase in the quantity demanded, as shown by the rightward shift of the entire demand schedule.

A change in demand conditions changes the equilibrium price and quantity. In Figure 3-5 the demand schedule shifts from DD to DD’. At point E, the initial equilibrium, the price was $3 and the quantity was 20 million pounds. The increase in the price of beef has shifted the demand curve to the right. At the initial equilibrium price of $3, the quantity demanded is now 40 million pounds, shown at point F. There is an excess demand of 20 million pounds at the price of $3. The excess demand leads to an increase in the equilibrium price from point E to E ‘. The price rises to $4, and the equilibrium quantity offish produced and sold is 30 million pounds.

What explains the shift from E to E ‘ P When the price of beef rises, consumers decide to buy more fish. The sellers of fish find themselves unable to meet the new higher quantity demanded, and so they raise the price of fish and at the same time try to obtain more fish to sell. Because the price is higher, it makes sense to work longer hours to bring more fish to market, to import fish from other areas, and for more people to go into the fishing business.
FIGURE 3-4 AN INCREASE IN THE PRICE OF BEEF SHIFTS THE DEMAND CURVE FOR FISH. A rise in the price of beef increases the quantity of fish dernanded at each price. Thus the entire demand schedule for fish shifts to the right. At the $3 price, for example, the de#mand was 20 million pounds originally and is now 40 million. The new demand curve, corre#sponding to the higher price of beef, is DD ‘.

FIGURE 3-5 AN INCREASE IN THE PRICE OF BEEF SHIFTS THE DEMAND SCHEDULE FOR FISH AND RAISES THE EQUILIBRIUM PRICE OF FISH. The increase in the price of beef shifts the demand for fish from DD to DD ‘. At each price the quantity of fish demanded in#creases. At the initial equilibrium price of $3 there is now an excess demand of 20, equal to the distance EF. The equilibrium price there#fore rises, and the equilibrium quantity of fish supplied increases. The new equilibrium is at point E’, with the price equal to $4 and the quantity equal to 30 million pounds per week.

Lectures in Economics 3

Lectures following Rüdiger Dornbusch’ works (3)

CHAPTER 3
DEMAND, SUPPLY, AND THE MARKET

TABLE 3-1 (see:https://foldeskaroly.wordpress.com/2016/02/03/lectures-on-economics-1-2/ )

(DEMAND FOR AND SUPPLY OF FISH
DEMAND, SUPPLY, PRICE – model data)
It is important to make the distinction between demand and quantity demanded and between supply and quantity supplied even though it is not common in everyday language. In everyday language we would say that the demand for football tickets exceeded the supply, so some people couldn’ get in. Not so, the economist would say. Rather, the quantity demanded at the price that was set for the tickets exceeded the quantity supplied. At a higher price the quantity demanded might have been much smaller, and the stadium half empty. There is no change in demand between the two situations even though the quantity demanded changes as the price rises.
The reason for emphasizing the distinction between demand and quantity demanded (and between supply and quantity supplied) is that in economics much of the focus is on finding prices that will balance the quantity demanded with the quantity supplied. To find this balance, it is necessary to allow the price to change. Noting the distinction between supply and demand and the quantities supplied and demanded at particular prices drives home the lesson that prices guide the allocation of resources.

Demand
Consider now the demand side. Suppose fish were free. Most households would choose a diet with plenty of fish and relatively little meat or poultry. The quantity demanded of fish would be high. But it would not be unlimited. Nobody would want to eat only fish or have huge amounts of fish lying around the house, possibly spoiling. Table 3-1 accordingly shows that with a zero price, the quantity demanded is 50 million pounds.
Suppose next that the price was $1 per pound. The table shows that the quantity demanded would be lower: only 40 million pounds. Other foods find a larger place in the diet as fish becomes more expensive and households want to purchase less fish, consuming it perhaps only 4 days per week. The table shows that at progressively higher prices of fish, there is an increasing substitution toward other foods. The quantity of fish demanded falls off rapidly; it is down to 10 million pounds at a $4 price and all the way down to zero at $5, where even the most fish-enthusiastic household eliminates fish entirely from the menu. Table 3-1 exhibits the pattern of demand: The lower the price, the higher the quantity demanded of a part cular comnodity.

Supply
On the supply side, as the third column of Table 3-1 shows, the opposite holds true. The quantity supplied increases as the price increases. On the supply side we have to ask what persuades people to devote labor and machinery (such as boats and ships) to catching and marketing fish rather than doing something else with their time and equipment. The higher the price at which fish can be sold, the more resources will be used in fishing and the more fish will be of fered for sale. As the price of fish rises, fishermen use their boats more intensively, and new fishermen come into the market. Also, it becomes profitable for sellers of fish to expand their supply by importing fish from other parts of the country and even from other countries.

Accordingly, Table 3-1 shows the quantity supplied rising as the price increases. At a price of zero there will be no fish offered for sale; indeed, the price has to rise above $1 per pound before any fish appears on the market. At $2 per pound there is already some quantity supplied, and the quantity supplied increases further as the price rises. The third column shows supply behavior: The higher the price, the higher the quantity supplied of a particular commodity.

The Market and the Equilibrium Price
In talking about a market, we need to specify not only what is traded in the market but also what area the market covers and the length of time being considered. To be concrete, we will talk about the market for fish in Chicago and about the weekly supply and demand. We will want to know what determines the price of fish and the quantity sold per week.

Consider now supply in relation to demand, and look at Table 3-1. At low prices the quantity demanded exceeds the quantity supplied, and at high prices the quantity supplied exceeds the quantity demanded. At an intermediate price the quantity demanded and the quantity supplied are equal; in other words, there is a price that equates demand and supply. That price is the equilibrium price.
The equilibrium price is the price at which the quantity demanded and the quantity supplied are equal.

Table 3-1 shows that the equilibrium price is $3 per pound. It is only at that price that the quantity buyers want to buy is equal to the amount sellers want to sell. At any price below $3, the quantity demanded is greater than the quantity supplied, and so there is an unsatisfied demand, or a shortage, or excess demand. If the price somehow fell below $3, sellers would want to sell less than the amount demanders would want to buy. Fish would be sold out before everyone who wanted some could buy it. If the price were above $3, however, sellers would want to sell more than the amount buyers would want to buy, and at the end of the day the sellers would be left with un#sold fish. In this situation there is ezcess supply, or a surplus. Only at a price of $3 do the quantities supplied and demanded match; as it is put alternatively, only at the $3 price does the market clear.

Corresponding to the equilibrium price of $3 is an equilibrium quantity, in this case 20 million pounds. That is the amount bought and sold when the market is in equilibrium-when the quantity supplied equals the quantity demanded.
Will the price in fact be $3, and if so, how does the price get there? The price will, indeed, tend toward the equilibrium price because if it is not at the equilibrium level, there is reason for it to change. Suppose that sellers set the price at $5 and correspondingly brought 40 million pounds of fish to market. At a $5 price they would face a zero quantity demanded and therefore find themselves with more fish than they know what to do with. Their reaction would be to lower the price. If the price were below $3-say, at $2-sellers would want to sell only 10 million pounds. Buyers would want 30 million pounds. The sellers would be overwhelmed in the rush for the small quantity of fish. They would react by raising the price and trying to obtain more fish to meet the demand. Only at the price of $3, with the quantities demanded and supplied equal (at 20 million pounds), are there no forces tending to change the price. For that reason we expect the actual price to be close to the equilibrium price.

Of course, on any particular day it is quite possible that the quantity demanded and the quantity supplied are not exactly equal and that the price is not equal to the equilibrium price.
Perhaps there is a sudden increase in the demand for fish and suppliers do not adjust prices quickly enough. In this case they sell out. Or perhaps the weather keeps customers away, and some fish goes unsold. But in each case there is an incentive for the price to change and to move toward the equilibrium price. Thus on the average we expect the price to be at about the equilibrium level.
We have talked about the fish market as if the sellers of fish set the price. But the actual arrangements about who sets the price in any market differ. In some markets there is an auctioneer-an individual who calls out prices until the quantity available for sale is sold. Auctioneers may be found in wholesale markets for fish, in many agricultural markets, or at auctions of household objects or used cars. In other markets prices are set by a process of haggling. The particular methods differ enormously, but in most cases we can think that the price is set so as to equate the quantity supplied and the quantity demanded.1

Summary
To summarize the essential points of this and the previous section:
1 Demand is the quantity of a good buyers want to buy at each price. The lower the price, the greater the quantity demanded.
2 Supply is the quantity of a good sellers want to sell at each price. The higher the price, the larger the quantity supplied.
3 The market clears, or is in equilibrium, when the price is at the level at which the quantity demanded and the quantity supplied are equal.
‘ Veteran economists often say that price eduates supply and demand rather than that it equates quantity supplied and quantity demanded. This should be thought of as a way of saving words. But it is not strictly accurate and should not be said until you have been practicing economics for at least 8 years.
4 If the price is not at the equilibrium level, it will tend in a free market to move toward it. On the average, therefore, the price will be at the equilibrium level.

3 DEMAND AND SUPPLY CURVES AND THE EOUILIBRIUM PRICE

Table 3-1 shows demand and supply conditions in the fish market and allows us to find the equilibrium price and quantity. For further applications we introduce another way of looking at supply and demand, namely, supply and demand curves. (Curves will be shown on special pages.)
We start by drawing the demand curve in Figure 3-1. Prices corresponding to the first column of Table 3-1 are measured on the vertical axis. Quantities, in millions of pounds per week, are measured on the horizontal axis. From Table 3-1, the quantity demanded at a price of $1 is 40 (million pounds). We show this with point A, at which the price is $1 and the quantity is 40. Consider next a price of $4 and the corresponding quantity demanded of 10. This is shown with point B. Clearly we can continue plotting all the prices and the corresponding levels of demand. This is done in Figure 3-l, where we have connected the points to show the demand cuţve.
The demand curve or demand schedule shows the quantity demanded at each price.
Supply conditions are similarly shown by the supply curve or supply schedule.
The supply curve shows the quantity that would be supplied at each price. The points corresponding to the third column of Table 3-1 are shown in Figure 3-2 (for example, price = $4, and quantity supplied = 30 million pounds). Again, the points have been connected.
The demand and supply curves can be combined in the same diagram:

 

Piaci egyensúly. Egyébként változatlan feltételek . Dornbusch nyomán