A Borzsák

A Borzsák

italo 2007. dec. 20.

A napokban elhunyt klasszika-filológusunk leginkább tanulságos mûvét  „A Borzsák” címen emlegetik.

A mû az õ szerkesztésében, két különálló kötetben megjelent Görög… és  Római Történeti Chrestomathia. (Tankönyvkiadó, 1960, 1963) A két fóliáns az antik világ legfontosabb dokumentumait tartalmazza. A görög rész 3600 évvel ezelõtti krétai írásokkal kezdõdik. Hat jeles szerzõ fordításai között az oroszlánrészt Borzsák István munkái teszik ki. Legnagyobb terjedelmû az õ Hérodotos és  Thukydidés szövege. A késõbbiek közül tõle olvashatók magyarul Cornelius Nepos, Plutarchos és mások írásai.

A római kötet fordításait Hahn Istvánnal felváltva alkották meg. Borzsák tollából származik a magyarra áttett Polybios, Livius, Cicero, Tacitus és ifj. Plinius szövegek nagy része és az Augustus, Tiberius, Claudius, Hadrianus uralmával összefüggõ temérdek irat. Pannonia, Dácia, a hunok, gótok, alánok történetérõl és a korai kereszténység helyzetérõl tudósító szemelvények szintén az õ tolmácsolásában ismerhetõk meg.

A rövid felsorolásból is kitûnik, hogy diszkurzív prózában fogalmazott mûvekrõl van szó. Jó részük azonban a szépírói mércét is megüti. Nem véletlen, hogy az 1962-tõl kiadott Világirodalmi Antológiába is felvették õket.

Borzsák helye azok között van, akik ebben az országban  a legtöbbet tették a mûvelõdni akaró emberfõk javára.

Hozzászólások

1. italo (szerkesztő)  2007. 12. 20. 21:53
 Az Elte nekrológja az életmű más oldalait is megvilágítja: ..kiemelkedő fontosságúak Horatiusról, a római történetírásról, különösen Tacitusról szóló munkái, de jelentőset alkotott az ókori művelődés továbbélésének, legfőképp a Nagy Sándor hagyománynak kutatása terén is. Szövegkiadásaiból, ókori szerzők /Horatius, Tacitus/ szövegeihez írt tudós kommentárjaiból egyetemi hallgatók és tudós kollégák egyaránt tanultak. A ma, az ókortudomány területén működő kutatók szinte mind tanítványai voltak, halála mindnyájuk személyes vesztesége is.
Advertisements